De website www.speakcoaching.nl is in beheer van Daphne van Estrik. Op deze pagina is de privacy policy weergegeven die een overzicht biedt van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij het bezoeken van deze website kunnen je gegevens verwerkt worden. Dit gaat om gegevens door het bezoek aan de website. Het invullen van van gegevens aan de hand van een vragenlijst of door het zoeken van contact via bijvoorbeeld email.

In het kader van deze verwerkingen word je privacy gewaarborgd en gerespecteerd, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Concreet betekent dit onder meer dat jouw gegevens beschermd worden en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

De informatie die deze website verzameld en verwerkt, die betrekking heeft op klanten en bezoekers, zijn in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarnaast zijn zij er om te monitoren of de website voldoende aansluit op de wensen van de klanten en bezoekers.

De gegevens kunnen onder verdeelt worden in klanten van S’PEAK coaching en bezoekers aan de website van S’PEAK coaching. Op het moment dat de website wordt bezocht als bezoeker zijn de volgende persoonsgegevens aan de orde:

* Gegevens over activiteiten op de website
* Gegevens die worden verstrekt door het invullen van een contactformulier

Als klant van S’PEAK coaching zijn onderstaande persoonsgegevens van toepassing:

1. Voor- en achternaam
2. Telefoonnummer
3. E-mailadres
4. Adresgegevens
5. Bankrekeningnummer
6. Intakegegevens

De verwerking van de gegevens zijn gericht op:
1. Het kunnen beoordelen, accepteren van en in contact komen met (potentiële) klanten. Maar ook het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.
2. Daarnaast het verrichten van analyses ten behoeve van statistische doeleinden.
3. En als laatste het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten.

Vanzelfsprekend worden jouw persoonlijke gegevens niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Tenzij je hier zelf toestemming voor geeft. Alles wat je deelt zowel mondeling als schriftelijk, blijft tussen jou en S’PEAK coaching. Ben je jonger dan 16? Dan hebben je ouders recht op inzage van jouw gegevens. Wil je niet dat de informatie gedeeld wordt met je ouders en je ouders gaan daarmee akkoord, dan dient dit schriftelijk te worden vastgelegd.

Bewaar termijn gegevens

Het bewaar termijn van de verzamelde gegevens na afronding van het doorlopen traject is vijf (5) jaar. Binnen deze termijn kun je er bij het opnieuw klant worden zelf voor kiezen om de oude gegevens te gebruiken of te verwijderden.

Google analytics

S’PEAK coaching maakt gebruik van Google Analytics. Deze analyses geven inzicht in het bezoekersgedrag op de website. De gegevens worden ingezet om zo de website en diensten te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn standaard volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we willen je er wel over informeren.

S’PEAK coaching heeft:
* een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics; 
* gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres; ‘gegevens delen’ uitgezet;

Ook maakt S’PEAK coaching geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Cookies

De welbekende cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte pagina automatisch op jouw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

S’PEAK coaching maakt op de website gebruik van social media buttons. De beheerders van deze social media buttons verzamelen jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

Ondanks het verzamelen van de gegevens heb je altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Een verzoek kan ingediend worden door te mailen naar daphne@speakcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, stuur dan met het verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Websites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links worden bezocht.

Wijzigingen

S’PEAK coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privay policy. Het verdient aanbeveling om deze geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

S’PEAK coaching neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

>