Alles over

Algemene voorwaarden

Lijnsegment

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer S’peakcoaching en opdrachtgever. Met aanvullend alle in verbandhoudende voorbereidende en uitvoerende handelingen.

Uitvoering overeenkomst

S’peakcoaching deelt kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten. De gesloten overeenkomsten leiden voor s’peakcoaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij s’peakcoaching gehouden is de verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen verlangd kan worden. De begeleiding is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. Wel zal s’peakcoaching inspanningen verrichten zodat de klant de juiste handvatten heeft om het beste uit de diensten en producten te halen. De ondersteuning die wordt geboden is afhankelijk van het pakket dat wordt aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod.

Overdraagbaar

De door de klant aangeschafte cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Algemene voorwaarden

Gezondheid en veiligheid

De cursussen van s’peakcoaching zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke ontwikkeling en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater of medicatie. Indien de klant onder behandeling is van een arts of andere hulpverlener, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van de diensten van s’peakcoaching. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie is s’peakcoaching niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van s’peakcoaching wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient de klant s’peakcoaching eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat s’peakcoaching in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Klachtreglement

Komt het onverhoopt voor dat de klant ontevreden is over de geboden cursussen van s’peakcoaching, dan wordt dit zo snel mogelijk aangegeven per mail. S’peakcoaching ontvangt een zo concreet mogelijke omschrijving van de klacht. Dit in het kader om op de klacht te kunnen reageren. Is de klacht gegrond, dan wordt deze binnen de mogelijkheden van s’peakcoaching herstelt. Een onduidelijke beschrijving van de klacht kan niet in behandeling genomen worden.

Een klacht die niet binnen 14 dagen na het ontvangen van een cursus of associatiekaarten gemeld wordt bij s’peakcoaching valt buiten het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling,

De ingediende klachten worden door s’peakcoaching binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ondanks het sturen van een klacht, blijft de klant de verplichting tot betaling behouden.

S’peakcoaching wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geschillen

S’peakcoaching zal bij eventuele geschillen altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil voorgelegd wordt aan de rechter. Mochten s’peakcoaching en de klant er onverhoopt onderling niet uit komen dan zullen de geschillen voorgelegd worden aan de rechter.

Derden

Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Registratie Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching

S’peakcoaching is geregistreerd als coach bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC). Met deze registratie committeert s’peakcoaching zich aan de gedragscode opgesteld door de LVSC. Ook committeert s’peakcoaching zich aan de registratie eisen gesteld door het LVSC om zo de professionele begeleiding te kunnen blijven bieden.

Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn tussen de klant en s’peakcoaching. De eventuele aangepaste of vervallen voorwaarden worden na overleg vervangen door nieuwe bepalingen. De overige voorwaarden waar geen aanpassing op vereist is, blijven volledig van toepassing. Altijd met het doel voor ogen de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht te nemen.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de voorwaarden

S’peakcoaching is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en treden inwerking op aangekondigde datum. De vernieuwde Algemene Voorwaarden worden tijdig per mail naar iedere klant met een lopend traject gestuurd. Indien er geen aangekondigde datum is aangegeven, treden de wijzigingen per directe ingang in.

Heb je vragen?
Neem dan contact op via www.speakcoaching.nl
daphne@speakcoaching.nl
KvK: 75515504

S’peakcoaching is vrij van BTW en voert geen BTW tarief door op de overeenkomsten.

Meer informatie vind je hier
Cookieverklaring
Privacy verklaring

Lijnsegment

Zij gingen je voor

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tevreden klant

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tevreden klant

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tevreden klant