Artikel 1: Inleiding

Benieuwd naar de algemene voorwaarden die S’PEAK coaching hanteert? Neem een kijkje op deze pagina en neem ze door voor een optimale samenwerking.

S’PEAK coaching is een coach praktijk opgericht door Daphne van Estrik, gevestigd te Dordrecht.

Geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)
Kamer van Koophandel nummer: 75515504
BTW nummer: NL002031598B94

S’PEAK coaching is vrij van BTW en voert geen BTW tarief door op de overeenkomsten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer S’PEAK coaching en opdrachtgever. Met aanvullend alle in verbandhoudende voorbereidende en uitvoerende handelingen.

Artikel 3: Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. S’PEAK coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd. Prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, S’PEAK coaching is vrijgesteld van BTW. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die bij S’PEAK coaching bekend is.

Goed om te weten is dat de prijzen op S’PEAK coaching exclusief reiskosten en reistijd zijn weergeven. Voor de reiskosten wordt een bedrag van €0,40 per kilometer gerekend. De kosten voor de reistijd zijn afhankelijk van de plaats.

Artikel 4: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant door middel van ondertekening van de overeenkomst en overhandiging aan S’PEAK coaching.
Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
Een (digitaal) product wordt aangeschaft via de website.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

S’PEAK coaching deelt kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten. De gesloten overeenkomsten leiden voor S’PEAK coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij S’PEAK coaching gehouden is de verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen verlangd kan worden. De begeleiding is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. Wel zal S’PEAK coaching inspanningen verrichten zodat de klant de juiste handvatten heeft om het beste uit de diensten en producten te halen. De ondersteuning die wordt geboden is afhankelijk van het pakket dat wordt aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod.

Artikel 6: Betaling

Diensten en producten dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

Bij facturering achteraf ontvangt S’PEAK coaching de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als betaling uitblijft kan S’PEAK coaching een beroep doen op een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die S’PEAK coaching redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft, komen op kosten van de klant of organisatie.

Door het ondertekenen van de overeenkomst verklaart de klant akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 7: Verzetten

Als S’PEAK coaching door ziekte of overmacht geen coaching of training kan geven, wordt er een nieuwe afspraak gepland.

Artikel 8: Overdraagbaar

De door de klant aangeschafte producten of coaching zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9: Gezondheid en veiligheid

Voor de veiligheid van de klant, dient de klant zich te houden aan alle relevante regels en veiligheidsmaatregelen die gelden op de betreffende locatie van de coaching of workshop.

De producten en diensten van S’PEAK coaching zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke ontwikkeling en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater of medicatie. Indien de klant onder behandeling is van een arts of andere hulpverlener, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van de diensten van S’PEAK coaching. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie is S’PEAK coaching niet aansprakelijk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Als klant van S’PEAK coaching blijft de klant ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen. Noch S’PEAK coaching nog de locatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van onze nalatigheid of niet nakomen van afspraken.

De locaties worden met zorg uitgekozen. Als klant wordt er van je verwacht dat je de locatie en omgeving behandeld, zoals je eigen huis. Eventuele schade die toegebracht wordt, wordt op de veroorzaker verhaald. De klant is zelf aansprakelijk voor de toegebrachte schade aan, in of om de locatie.

​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van S’PEAK coaching wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient de klant S’PEAK coaching eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat S’PEAK coaching in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 11: Klachtreglement

Komt het onverhoopt voor dat de klant ontevreden is over de geboden coaching of analyses van S’PEAK coaching, dan wordt dit zo snel mogelijk aangegeven per mail. S’PEAK coaching ontvangt een zo concreet mogelijke omschrijving van de klacht. Dit in het kader om op de klacht te kunnen reageren. Is de klacht gegrond, dan wordt deze binnen de mogelijkheden van S’PEAK coaching herstelt. Een onduidelijke beschrijving van de klacht kan niet in behandeling genomen worden.

Een klacht die niet binnen 14 dagen na het ontvangen van een coachsessie, analyse, workshop of associatiekaarten gemeld wordt bij S’PEAK coaching valt buiten het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling,

De ingediende klachten worden door S’PEAK coaching binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ondanks het sturen van een klacht, blijft de klant de verplichting tot betaling behouden.

Artikel 12: Geschillen

S’PEAK coaching zal bij eventuele geschillen altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil voorgelegd wordt aan de rechter. Mochten S’PEAK coaching en de kant er onverhoopt onderling niet uit komen dan zullen de geschillen voorgelegd worden aan de rechter.

Artikel 13: Derden

Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 14: Geheimhouding

S’PEAk coaching neemt de privacy van de klant serieus en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. S’PEAK coaching houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 15: Registratie Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching

S’PEAK coaching is geregistreerd als coach bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC). Met deze registratie committeert S’PEAK coaching zich aan de gedragscode opgesteld door de LVSC. Ook committeert S’PEAK coaching zich aan de registratie eisen gesteld door het LVSC om zo de professionele begeleiding te kunnen blijven bieden.

Artikel 16: Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn tussen de klant en S’PEAK coaching. De eventuele aangepaste of vervallen voorwaarden worden na overleg vervangen door nieuwe bepalingen. De overige voorwaarden waar geen aanpassing op vereist is, blijven volledig van toepassing. Altijd met het doel voor ogen de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht te nemen.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

S’PEAK coaching is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en treden inwerking op aangekondigde datum. De vernieuwde Algemene Voorwaarden worden tijdig per mail naar iedere klant met een lopend traject gestuurd. Indien er geen aangekondigde datum is aangegeven, treden de wijzigingen per directe ingang in.

>